Logo
SIS-BLISS ®


Copyright Pagina

® SIS-BLISS is een geregistreerde handelsnaam, KvK nr. 09176079  0000

Terug naar de HoofdpaginaCopyright

Copyright 2007 door Groot Organisatie Advies Nijmegen, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groot Organisatie Advies.


Disclaimer

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan Groot Organisatie Advies/Sis-Bliss geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Groot Organisatie Advies/Sis-Bliss.

Neem contact op met Groot Organisatie Advies